Nerandi laiko?
Skambinti Rašyti

Pirkimo taisyklės

Svarbiausia sutarties dalis:

 1. Medicininė pažyma: Forma 083-1/a. - jos kopiją mokinys privalo atsiųsti vairavimo mokyklai į e-mailą info@iDrive.lt likus bent 12 valandų iki vairavimo pamokos, kitu atveju Mokinys privalo į vairavimo pamoką atsinešti originalią Medicininę pažymą ar jos kopiją arba vairavimo instruktoriui pateikti medicininės pažymos peržiūros kodą. Mokiniui nepateikus Vairavimo mokyklai arba vairavimo instruktoriui Medicininės pažymos, kaip numatyta šiame punkte, Vairavimo pamoka negalės įvykti, o sumokėti pinigai už šią pamoką nebus grąžinami.
 2. Sutarties galiojimo terminas: trys mėnesiai nuo paskutinio atlikto mokėjimo už praktinio vairavimo mokymo valandas.
 3. Jeigu Mokinys į praktinio vairavimo pamoką neatvyko, tai pamoką praranda ir pinigai negrąžinami. 
 4. Pamoką galima atšaukti tik likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki suplanuotos pamokos laiko. Tai atlikti galima tik prisijungus prie savo paskyros www.idrive.lt . Prisijungimo vardas yra Jūsų e-mailas, jei pamiršote ar negavote slaptažodžio, tai pakartotinai jį galite atsisiųsti paspaudę "Pamiršote slaptažodį?" - https://www.idrive.lt/forgot-password 
 5. Atšaukimą atlikus pavėluotai, vairavimo pamoka prarandama ir už ją sumokėti pinigai negrąžinami.
 6. Vairavimo mokykla, sau taip pat pasilieka teisę atšaukti vairavimo pamoką, likus iki jos ne mažiau kaip 24 valandoms, apie tai pranešama nurodytu Mokinio e-mailu.

Pirkimo internetu taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių - paslaugų krepšelį, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir pažymėjęs varnelę, kad yra susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti Užsakymą”. 

3. Pirkėjo duomenų apsauga
Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje yra renkama tam, kad:

 • Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
 • Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
 • Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 • Gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie parduotuvės naujienas.

Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami. 

4. Pirkėjo teisės
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo paslaugos užsakymo dienos. Vadovaujamasi ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo  teisės 
Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti  elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui to nepadaro per 3 (tris) darbo dienas. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

7. Pardavėjas įsipareigoja
Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrosios nuostatos

LT respublikos vairavimo mokykla, UAB, Įmonės kodas 300664940, Taikos pr. 17-20, Klaipėda, Lietuva 91140,duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre („Pardavėjas“).

 • Pardavėjas šiuo dokumentu patvirtina sudarytą sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bei išdėsto informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Šis dokumentas nustato prekių ar paslaugų (toliau – prekė), grąžinimo ir keitimo sąlygas bei tvarką.
 •  

Pinigų grąžinimo garantija
Pirkėjas gali atsisakyti paslaugos, tik likus vienai darbo dienai iki paslaugos teikimo datos ir laiko, bei atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų.

 • Pinigų grąžinimo garantija Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu paslaugos atsisakė likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki numatyto paslaugos suteikimo laiko.
 •  
 • Nekokybiškų prekių grąžinimo taisyklės ar paslaugos nesuteikimo atveju
 • Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytas teises. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai jis parašo prašymą į e mailą info@idrive.lt ir nurodo savo banko sąskaitos numerį.
 •  

Sutarties atsisakymo bei pinigų grąžinimo taisyklės ir tvarka
Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 st., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties („Sutartis“). Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis likus vienai darbo dienai iki suplanuoto paslaugos suteikimo datos ir laiko.

 • Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus. Pardavėjas atlieka grąžinimą pavedimu į nurodytą pirkėjo sąskaitą.
 •  

Vairavimo mokymo mokymo sutartis:

Sutarties numeris: Suteiks mokymo įstaiga po užsakymo

Sutarties data: Sutampa su paslaugos pirkimo data

Sutarties sudarymo vieta: Klaipėda

Vairavimo mokykla: LT respublikos vairavimo mokykla, 300664940, Taikos pr. 17, Klaipėda, +37065595554, info@iDrive.lt, Swedbank, LT527300010099901942, pagal įstatus direktorius Kęstutis Videikis 

Mokinys (gali būti vadinams ir Pirkėju): (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mobilus numeris, elektroninis paštas): duomenys pateikti užsakyme www.iDrive.lt 

Mokymo objektas: 

Mokinio užsakytas mokymas saite: http://www.idrive.lt/

Sutarties kaina: apmokėtų praktikos pamokų suma pagal http://www.idrive.lt/

Sutarties galiojimo terminas: trys mėnesiai nuo paskutinio atlikto mokėjimo už vairavimo praktinio mokymo valandas.

Sutarties tekstas: 

1. Mokykla įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas mokytis vairavimo praktikos. Mokinys įsipareigoja, bei pasirašydamas mokymo sutartį sutinku, kad: a) laikysiuosi Mokyklos darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis esu supažindintas prieš pasirašant mokymo sutartį; b) atlyginsiu dėl savo kaltės Mokyklai padarytą žalą; c) nustatytu laiku išlaikysiu teorijos ir praktinio vairavimo mokyklines įskaitas; d) griežtai laikysiuosi vairavimo instruktoriaus, mokytojo ir administracijos darbuotojų nurodymų bei reikalavimų; e) pagal nustatytus užsiėmimų tvarkaraščius lankysiu vairavimo praktikos pamokas ir patvirtinu, kad su jų grafiku esu supažindintas pasirašant šią mokymo sutartį.

2. Kursų eiga: a) Vairavimo praktikos pamokos vyksta pagal atliktas mokinio rezervacijas saite www.idrive.lt b) Vairavimo praktikos pamokas galima pradėti sumokėjus visą sumą, pristačius medicininę pažymą Forma 083-1/a. ir jos kopiją mokinys privalo atsinešti į kiekvieną vairavimo pamoką. Jeigu Mokinys į praktinio vairavimo pamoką neatvyko, tai pamoką praranda. Tokiu atveju Mokinys turi nusipirkti naują praktinio vairavimo pamoką. 

3. Dėl Mokinio asmens duomenų tvarkymo. Pasirašydamas mokymo sutartį Mokinys sutinka, kad: a) mokykla tvarkytų mano (Mokinio) asmens duomenis vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą; b) darytų vaizdo įrašą, laikant praktikos egzaminus ir vaizdo įrašus saugotų teisės aktų nustatytu laikotarpiu (1 metai po vaizdo įrašo sudarymo); c) saugotų ne ilgiau nei 1 metus laikytų teorinių egzaminų duomenis; d)  mano asmens duomenis naudotų marketingo tikslais; e) mano asmens duomenis, susijusius su mokymu, perduotų šiems Duomenų valdytojams: a) valstybinėms, savivaldybės ir teisėsaugos institucijoms; b) VĮ Regitra; c) Švietimo ir informacinių technologijų centrui; d) Užimtumo tarnybai; e) Lietuvos transporto saugos administracijai; f) Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijai; g) kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant vykdyti sutarčių sąlygas.                                                                                                                                                                                                              

4. Mokymo sutarties nutraukimas Mokinio iniciatyva. Mokymo sutartį gali nutraukti mokinys raštu informavęs vairavimo mokyklą. Tokiu atveju: a) pinigai (šešiasdešimt eurų) už administracijos darbą negrąžinami; c) pinigai už panaudotas praktikos mokymo valandas ir teorijos mokymą negrąžinami. Vairavimo praktikos vienos mokymo valandos kainos skelbiamos interneto puslapyje www.idrive.lt

5. Mokymo sutarties nutraukimas Mokyklos iniciatyva. Mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį: a) be įspėjimo, pinigų negrąžindama, jei Mokinys nesilaiko šios mokymo sutarties reikalavimų; b) be įspėjimo, pinigų negrąžindama, kai mokymo sutarties terminas pasibaigia, šalių atskiru susitarimu ši sąlyga gali būti pakeista ir sutarties galiojimas pratęstas. Už mokymo sutarties pratęsimo priedo parengimą bei papildomus Mokyklos administracinius veiksmus Mokinys sumoka Mokyklai šešiasdešimt eurų mokestį. Sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui; c) Jei teisė vykdyti vairuotojų mokymą būtų sustabdyta arba panaikinta Mokiniui nespėjus baigti mokymo kurso, tai mokykla gali nutraukti mokymo sutartį ir įsipareigoja  grąžinti Mokiniui pinigus, išskyrus: a. pinigai (šešiasdešimt eurų) už vairavimo terorijos kursą negrąžinami (nesvarbu, ar mokinys lankė paskaitas, ar ne); b. pinigai (trisdešimt eurų) už administracijos darbą negrąžinami; c. pinigai už panaudotas praktikos mokymo valandas negrąžinami. Vairavimo praktikos vienos mokymo valandos kainos skelbiamos interneto puslapyje www.idrive.lt

6. Baigiamosios nuostatos. a) Visi iš šios sutarties kylantys ginčai, neišspręsti šalių derybų keliu, sprendžiami Klaipėdos miesto apylinkės arba Klaipėdos apygardos teisme pagal teismingumą. b) Šalys pasirašydamos šią mokymo sutartį patvirtina, jog sutartį perskaitė ir ji atitinka jų norus. c) Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba kiekvienai šaliai po vieną. d) Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. e) Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. f) Viena mokymo valanda arba viena akademinė valanda lygi 45 minutėms realaus mokymo. Per ją vairavimo instruktorius arba vairuotojų mokytojas moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas, kartu vyksta iki mokymo aikštelės.

Mokinys: paslaugų pirkėjas www.iDrive.lt

Vairavimo mokykla: LT respublikos vairavimo mokykla, 300664940, Taikos pr. 17, Klaipėda, +37065595554, info@iDrive.lt, Swedbank, LT527300010099901942, pagal įstatus direktorius Kęstutis Videikis